Brownfield Slovenský hodváb Senica

Investor z bývalej senickej hodvábky chce čo najskôr späť svoje vložené prostriedky, ľudia aspoň trochu pokojné bývanie. Aj tak by sa dalo stručne zhrnúť verejné prerokovanie zámeru Hurbanova ulica - autobusová stanica a vjazd do obchodnej zóny, ktoré sa uskutočnilo v júni. Plánované napojeniu browfieldu na cestu prvej triedy sa Seničanom nepáči. Veď posúďte sami:Projektová dokumentácia k EIA

„Čaká nás hluk, špina, popraskané steny. Máme rovnaký nárok na zdravé životné prostredie, ako ostatní. Keď tu však bude cesta, nedá sa o ňom ani hovoriť. Prečo sa neuvažuje o prípojke od Čáčova alebo Kolónie? Mesto zvolalo verejné zhromaždenie na poslednú chvíľu, ako keby nás chcelo postaviť pred hotovú vec,“ takéto a ďalšie podobné vyjadrenia zazneli na verejnom prerokovaní v kultúrnom dome z úst dotknutých občanov z Hurbanovej ulice. Seničanom sa nepáči, že sa ich bytovka má stať akýmsi ostrovom obkľúčeným cestnými komunikáciami. „Teraz je to slepá ulica, čo bude potom? Zvýši sa počet áut. Máme tu malé deti, ktoré nech vybehnú z ktorejkoľvek strany, budú na ceste,“ povedala jedna z obyvateliek s dôrazom predovšetkým na bezpečnosť.

Prečo však navrhol invstor a jeho projektant takéto riešenie? Na danú križovatku je v súčasnej dobe napojená autobusová stanica, Lidl, Továrenská ulica a lokalita bytových domov. Doprava nie je riadená svetelne, podľa projektanta prichádza k nekoordinovanému pohybu. Zlúčením dopravných ciest do jedného bodu a zavedením svetelnej signalizácie príde ku koordinácii,“ vysvetlil Vladimír Pančík. Oponuje mu však obyvateľ Hurbanvej ulice: „Podľa mňa je vo verejnom záujme, aby táto stavba nebola postavená minimálne do doby, pokiaľ nebude mat Senica obchvat a miestna komunikácia okolo Hurbanovej 523/16 musí byť preriešená. Investor chce okolo 160 parkovacích miest pri svojich obchodných prevádzkach, pričom tu má byť aj  čerpacia stanica pohonných hmôt. Navrhované predajné plochy sú násobne väčšie ako je LIDL, z toho možno usudzovať, že aj dopravné zaťaženie bude násobné,“ vyjadril sa pred časom miestny aktivista Pavol Kalman.

Na nutnosti obchvatu sa zhodujú úplne všetci: mesto, investor, architekt aj projektant. Riešenie je už jeden a pol roka predložené na Slovenskej správe ciest. Tá však zadala investorovi podmienku - vyriešiť katastrofálny stav dopravy v meste.

Seničania sa obrátili na lokálpatriota Marcela Slávika, predsedu Združenia domových samospráv, ktorý bude právnym zástupcom obyvateľov a vlastníkov bytov na Hurbanovej ulici. Marcel Slávik uviedol, že každý veľký investičný projekt prináša nielen pozitíva, ale tiež riziká, ktoré  môžu zhoršiť život v meste. „Ľudia vec vnímajú veľmi emotívne, lebo sa jedná o ich domovy, A každý vníma svoj domov a všetko, čo je mu srdcu najbližšie, citlivo a samozrejme to chráni. Obyvatelia sa spojili s naším združením, aby len nekritizovali, ale priniesli i konštruktívne riešenia. A to nielen v tejto veci, ale pri celom zámere, ktorý má výrazne zmeniť a ovplyvniť  život v meste,“ povedal predseda. Marcel Slávik podotkol, že verejné prerokovanie každého investičného zámeru je zákonná povinnosť samosprávy a ani to senické nemožno vnímať ako nejaký ústretový krok radnice. „Je však pozitívne, že si mesto túto povinnosť plní, čo oceňujeme,“ povedal a dodal, že je nutné nájsť komunikáciu medzi samosprávou, súkromným sektorom a obyvateľmi. „Skutočnosť, že nás zastupuje pán Slávik, vnímam veľmi pozitívne. Bez jeho skúseností a prístupu ku zákonodarcom by naše šance na úspech boli minimálne,“ skonštatoval občan z Hurbanovej.

Stretnutie Seničanov s investorom a predstaviteľmi mesta

Združenie domových samospráv sa spolu s obyvateľmi Hurbanovje ulice stretlo s investorom a s predstaviteľmi mesta, ktorý, tlmočilo neakceptovateľnosť obkľúčenia domu Hurbanova 16 cestami a vyslovili sme požiadavku, aby sa s touto cestou v ďalších projekčných prácach ani neuvažovalo. Túto požiadavku investor aj predstavitelia mesta akceptovali.

Zároveň sme predstavili komplexné riešenie dopravy v Senici, ktoré investor aj mesto akceptovalo ako ďalšie východisko a možnú alternatívu riešienia.

Prezentácia dopravného riešenia Hurbanovej ulice

Prešiel rok a investor spolu s predstaviteľmi mesta stále tlačia na to, že dopravná obsluha územia bude len z problematického bodu pri LIDLi a Perle, že stále chcú postaviť cestu okolo domu na Hurbanovej 523 a počúvame neustále výhovorky a snahu vyhnúť sa zodpovednosti.

Mesto takmer presne po roku zorganizovalo novú prezentáciu dopravného riešenia. Ten rok uplynul márne, lebo sa ľuďom vnucuje to isté, čo pred rokom. A tak ako pred rokom, tak aj teraz sme jednoznačne takéto riešenie odmietli.

Komplené riešenie dopravy v Senici.

Doprava je cievny systém mesta, zabezpečuje kolobeh, život, pohyb. Dopravu chápeme cestnú, pešiu, cyklistickú a statickú (parkovanie). A tak ako každý cievny systém, tak aj dopravný systém treba udržiavať v kondícii, aby nenastal „infarkt“, ktorý v Senici zažívame na svetelnej križovatke skoro každé ráno a poobede, alebo nedajbože kompletný kolaps dopravy. Správne vyriešená doprava je prirodzená a umožňuje všetkým jej účastníkom, aby sa dostali tam kam chcú a to bezpečne a bez zbytočných komplikácií. Moderné dopravné systémy ukľudňujú automobilovú dopravu v mestách, dávajú väčší dôraz na cyklodopravu a plnohodnotne a rovnocenne dávajú priestor peším, cyklodoprave a automobilovej doprave. Samozrejmosťou sú obchvaty miest, či väčších obcí, pešie zóny a mestské parky a promenády. To všetko je možné aj v Senici.

 Dnes je najväčší problém s dopravou na Hurbanovej ulici a Štefánikovej ceste smerom na Čáčov, nakoľko v tomto prepravnom prúde je najväčší dopravný tok. Jeho rozložení v čase a priestore sa dosiahne značné odľahčenie dopravy a odstránenie väčšiny dnes zažívaných problémov. Na Hurbanovej ulici sú taktiež problematické malé križovatky s Továrenskou, odbočka k Perle ako aj odbočka na autobusovú stanicu a k LIDLu. Už dnes nevyhovujú dopravným a technickým normám. Najväčší problém je, že investor navrhuje tieto problematické križovatky zlúčiť o jednej veľkej. Z bežného života však vieme, že keď máme niekoľko problémov a dáme ich na kopu, tak sa nevyriešia, naopak vznikne jeden veľký megaproblém. Podobná situácia hrozí aj v Senici.

Ako by teda malo vyzerať optimálne dopravné riešenie v Senici? Do budúcna treba jednoznačne počítať a tlačiť na čo najskoršiu realizáciu obchvatu mesta, ktorý ide v línii od Kauflandu, poza Kolóniu, pri potoku Malina na začiatku Čáčova pokračuje okolo železnice a dole smerom na Jablonicu. Jeho trasu vidíme napríklad v územnom pláne mesta http://www.senica.sk/index.php/zamery-mesta-mainmenu-287/uzemny-plan-mesta-mainmenu-288. Územný plán taktiež predpokladá, že časť dnes hlavne štátnej cesty od svetelnej križovatky po Okresný súd bude pešou zónou. Obchvatom Senice sa vyrieši problém s tzv. tranzitnou dopravou, teda dopravou, ktorá mestom iba prechádza ale nekončí tu.

Vnútromestská doprava by mala do budúcna vyriešiť súčasné problémy tak, aby bola udržateľná  na niekoľko desaťročí. Myslíme si, že by veľkú časť dopravnej záťaže mohla elegantne a efektívne niesť cesta Na Kolóniu, ktorá by mala získať na význame. Jej predĺžením k budúcemu obchvatu sa získa nové dopravné prepojenie, a teda od Čáčova sa bude dať dostať do Sotinej až tromi cestami namiesto dnešnej jednej. Práve z cesty na Kolóniu by malo byť aj dopravne obsluhované územie Brownfieldu a to dvoma premosteniami Maliny. Jedno v priestore pešej lávky za autobuskom by bolo pre osobnú aj nákladnú dopravu, bolo by hlavným vstupom na autobusovú stanicu. Druhé premostenie by bolo trochu ďalej, aj dnes tam je provizórny most, ktorý by sa mal však realizovať plnohodnotným mostom. Vstup do Brownfieldu by bol taktiež v priestore vrátnice, avšak tu len pre osobnú dopravu. Dostávame sa teraz späť k Hurbanovej ulici, na ktorej by mali byť zakázané všetky ľavé odbočenia a umožnené by bolo odbočiť vždy iba vpravo v smere jazdy. Podobne aj výjazd z týchto ulíc, parkovísk  by bol možný iba vpravo. Výnimku by mala SAD, ktorá by vzhľadom na výkony vo verejnom záujme mala umožnené púšťanie podľa líniovej koordinácie križovatiek. Za zváženie stojí aj úplne vypustenia križovatky pre LIDL v tejto lokalite a do budúcna ho riešiť výlučne mostom a cestou na Kolóniu. Vybudovala by sa nová štvorramenná svetelná križovatka Hurbanova-Kolónia-Sotinnská, ktorá by bola v tzv. líniovej koordinácii s dnešnou svetelnou križovatkou, aby bola zabezpečená čo najväčšia priepustnosť alternatívne by táto križovatka mohla byť riešená ako štvorramenná okružná, čo by umožnilo zmeniť smer vozidlám, ktoré museli odbočiť vpravo z Hurbanovej, čím by sa kompenzovala povinnosť pravých odbočení. Táto križovatka nemusí byť pravidelná ani symetrická.

Uvedené dopravné riešenie bude určite predstavovať zásadný kvalitatívny posun v organizácii dopravy a určite bude znamenať aj zmenu zvyklostí seničanov. Sme však presvedčený , že len takéto riešenie umožni do budúcnosti dopravnú bezproblémovosť a ďalší rozvoj mesta. Do pozornosti mestu by sme taktiež dali aj možnosť budovať hromadné garáže, ktoré by mohli byť zaujímavé už aj na niektorých miestach Senice.

Samostatnú pozornosť treba venovať dopravnej obsluhe na Hurbanovej ulici v lokalite za OD Perla. Tým, že sa jej pri OD Perla umožní len pravé odbočenie bude mať za následok potrebu otáčať sa na kruhovom objazde ak budú chcieť obyvatelia ísť smerom k hlavnej križovatke. Preto navrhujeme overiť možnosť okružnej križovatky Hurbanova – na Kolóniu. Vjazd do lokality zo smeru Skalica až taký problematický nie je – autá odbočia na Továrenskej doprava, krátkou slučkou sa dostanú na svetelnú križovatku a takto im bude umožnené bezproblémov sa dostať do ich lokality. Navrhujeme overiť možnosti ďalšieho dopravného napojenia tejto lokality na Štefánikovu ulicu. Možnosť obklúčiť dom na Hurbanovej16 cestami absolútne odmietame a je neprípustná. V tomto území navrujeme dobudovať občiansku vybavenosť vo forme detských ihrísk nielen pre najmenšie deti ale aj pre mládež, či outtdoor fitness vybavenie a zároveň zelené prepojenie súčasného mestského parku so zelenou kolonádou pri potoku.

Pozornosť sme však venovali nielen dopravnému riešeniu Brownfieldu, ale aj celkovmu charakteru tohto budúceho centra Senice. Myslíme si, že by si väčšiu pozornosť zaslúžilo aj architektonické spracovanie. Toto územie určite nepotrebuje ďalšiu supermarketovú krabicu, skôr kvalitný priestor typu mall, samozrejme upraveného na podmienky Senice. K výstavbe bytových a rodinných domov nemáme väčšie výhrady za predpokladu ich kvalitného spracovania. Väčší dôraz by sme však dali využitiu prírodnému prvku potoku Malina, ktorý by si zaslúžilo viac zakomponovať do prostredia. Pekná promenáda s cyklotrasou, stromová alej, tráva a kvetinové záhony umožňujú zväčšiť mestský park od Sotinej až do Čáčova. Nemusí sa príliš rozťahovať do šírky, skôr veľmi kvalitne spracovať relatívne úzky priestor povedzme 15-20 m od brehu. Priečne výbežky by túto promenádu prepojili s Kolóniou, Čáčovom a tvorili by taktiež kostru cyklistickej  pešej doprave. Vytvorili by taktiež základ budúcich zelených pľúc Senice, ktoré sa budú do budúcna rozširovať a tak prispejú k riešeniu ďalšej pálčivej otázke dneška – adaptačným stratégiám na vyrovnanie sa s vplyvmi klimatických zmien, ktoré sa v tomto storočí aj na našom území očakávajú.

Sme presvedčený, že len občianskou angažovanosťou a tzv. participatívnym procesom je možné naplno využiť potenciál, ktorý sa nám ponúka. Sme presvedčený, že len partnerská konštruktívna spolupráca investora, samosprávy mesta a samotných obyvateľov môže priniesť do Senice to čo potrebuje: nové investície, lepšiu dopravu, voľnočasové vyžitie, nové služby a celkovo zvýšiť kvalitu života v tomto meste. Sme presvedčený, že dnes môžeme položiť ďalší základný kameň významného pozdvihnutia Senice.